Poštovani,

Sukladno Pravilima o postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), Aneks 3., Verzija 2.0., Pravilo br. 5., (travanj 2016. g., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije), (u daljnjem tekstu: Pravila za NOJN V.2.0), u sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” upućujemo Vam ovaj

POZIV NA PREDAJU PONUDE U JEDNOSTAVNOM POSTUPKU NABAVE 
za radove na adaptaciji Hotela Crnković u Ludbregu

Opći podaci, podaci o predmetu nabave, odredbe o sposobnosti ponuditelja, podaci o ponudi i ostale odredbe sadržani su u priloženom Pozivu na dostavu ponude sa uputama i prilozima (u daljnjem tekstu: Pozivu) i Troškovniku.

Podaci o naručitelju

Naziv naručitelja:       UGOSTITELJSKI OBRT CRNKOVIĆ
Sjedište:                      P. Zrinskog 9, 42230 Ludbreg
OIB:                            11814090435
Telefon / Fax:             +385 (0)42 810 727 , +385 (0)42 810 810 / +385 (0)42 810 400
Elektronička pošta:     info@hotel-crnkovic.hr
Internetska stranica: www.hotel-crnkovic.hr

Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava radova na adaptaciji Hotela Crnković u Ludbregu, u svrhu podizanja kategorizacije i proširenja kapaciteta, u svemu sukladno Troškovniku (Prilog II), koji je sastavni dio ovog Poziva i uputa te Glavnom projektu br. TD  261118.

Ponuditelj je dužan ponuditi predmetne radove na način da ista odgovara svim tehničkim specifikacijama koji su navedeni u točki 2.4. ove Dokumentacije za nadmetanje.

Radovi na adaptaciji Hotela Crnković obuhvaćaju:
- izvođenje građevinsko-obrtničkih, strojarskih i hidroinstalac. te elektroinstalacijskih radova i
- nabavu opreme za uređenje hotela.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi: 859.292,00 kn bez PDV-a
Predmet nabave nije podijeljen u grupe te je Ponuditelj u obvezi ponuditi cjelokupan predmet nabave, odnosno ponuda mora sadržavati sve stavke iz Troškovnika (Prilog II).
Ovaj postupak nabave je dio projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega“, koji se sufinancira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sklopljenom između Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU (PT1)  i Grada Ludbrega, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 

Broj ugovora / šifra projekta:         KK.06.1.1.01.0073

Projektni element i stavka proračuna (prema proračunu Ugovora):

5.Adaptacija Hotela Crnković       (5.1 - 5.5.)

5.1. Radovi na adaptaciji Hotela Crnković                     
5.2. tel.centrala i inst.bežićnog interneta,
5.3. ugradnja sustava inteligentnih soba i informacijskog sustava,                                  
5.4. rasvjetna tijela
5.1. Radovi na adaptaciji (kupaonska oprema)                                                
5.5. Inventar soba

Provedbeno tijelo (PT-2): Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) Zagreb.

Vrsta postupka nabave

Jednostavni postupak s namjerom sklapanja Ugovora o nabavi radova  primjenom Pravila o postupcima nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN), Aneks 3., Verzija 2.0., Pravilo br. 5.,  (travanj 2016. g., Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije), (u daljnjem tekstu: Pravila za NOJN V.2.0), u sklopu projekta „Unapređenje kontinentalnog turizma turističkom valorizacijom povijesno-kulturne baštine Grada Ludbrega” (dostupno na:  ). 
Sukladno točki 6.2. Pravila za NOJN, v.2.0., za nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 50.000,00 kn, a manje od 1.000.000,00 kn, NOJN-ovi sklapaju ugovor o nabavi provedbom jednostavnog postupka na temelju jedne ponude (jednog ponuditelja).

Radi postupanja u duhu dobrog gospodarstvenika po načelu najbolja vrijednost za uloženi novac, ovaj jednostavni postupak nabave se provodi upućivanjem poziva za dostavu ponude na tri adrese odabranih gospodarskih subjekata.

Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba naručitelja: Boris Crnković, vlasnik
Telefon / Fax:             +385 (0)42 810 727, +385 (0)42 810 810 / +385 (0)42 810 400
Elektronička pošta:     info@hotel-crnkovic.hr

Prilozi:

Crnkovic---prenamjena---podloge-1-5.pdf

Hotel-Crnkovic--troskovnik-3-final-dc.pdf

Obavijest-o-nabavi---radovi---Hotel-Crnkovic.pdf

POZIV-NA-DOSTAVU-PONUDE---Radovi-na-adaptaciji-Hotela-Crnkovic-PDF-VERZIJA.pdf